Reklamační formulář

Přihlásit
 
 

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete si je nechat poslat v sekci Zapomněli jste heslo?.
Pokud ještě nejste registrováni, zaregistrujte se v sekci Vytvořit nový účet.

Reklamační řád

Shoda s kupní smlouvou
1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc (dále „zboží“) je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (faktura), zejména že je bez vad.
2. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
3. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, tj. pružnost látky, horší vlastnosti na základě nadměrného zatížení apod.
5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána, tato vada musí být uvedena ve faktuře a přesně na tu vadu se reklamace nevztahuje.
6. Jde li o zboží, které bylo zlevněno na základě toho, že bylo vystaveno na obchodním místě nebo na výstavě, se záruka na látku vztahuje pouze na 1 rok. Na ostatní případné vady, které nejsou uvedeny u výrobku ani na faktuře se vztahuje záruka 2 roky.
7. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
8. U zboží zakoupeného před 1.1. 2003 je záruční doba šest měsíců.
9. Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.


Článek II. Uplatnění reklamace
1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu.

Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skel. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou.
Tuto reklamaci musí zákazník uplatňovat ihned po převzetí zboží, jinak se k reklamaci nebude přihlížet. Reklamace se oznámí telefonicky na našem kontaktu nebo na e-mail a náš pracovník bude zákazníka v co nejkratším čase informovat o dalších krocích.


2. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.
3. Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít , nebude jeho reklamace uznána.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou. To platí v případech, že kupující zjistil vadu, nereklamoval okamžitě a užíval poškozenou věc dále a začal reklamovat např. po měsíci. Tímto jednáním se může stát, že se zboží ještě více poškodí, a náklady na jeho odstranění neúměrně vzrostou, proto nebude na tuto reklamaci brán zřetel.
5. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil.

Při reklamaci je kupující povinen předložit smlouvu, prodejku, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci a od toho dne běží reklamační lhůta.Článek III. Vyřizování reklamace
1. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od sepsání protokolu, po dohodě s reklamujícím může být prodloužena.
2. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace.
Zejména je povinen, jedná-li se o méně rozměrné zboží, jeho součásti nebo díly, např. kování, kluzáky, dvířka, zásuvky, jednotlivé sedáky, židle, apod. tyto zabalit a předat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození. 3. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součásti) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. 6. U vad reklamovaných v záruční době, které
a) nelze odstranit
b) které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady
má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě (tzn. že stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší počet vad (tzn. že zboží má v době uplatnění reklamace současné alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat.
7. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo i na přiměřenou slevu z ceny.
8. Sleva se vyplácí formou poštovní složenky nebo převodem na účet zákazníka, nebo přímo na jedné z našich prodejen uvedených v kontaktech na základě telefonické domluvy s našim pracovníkem.
9. Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží. Kupující má pouze právo na opravu, popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
10. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.
11. Pokud kupující reklamoval neoprávněně, např. nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.


Článek IV. Vyloučení odpovědnosti za vady
1. U výrobků z přírodních materiálů (např. kůží, látek nebo dřeva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.
2. U výrobků, zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně, nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce, jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže, odchylky v rozměrech nebo odchylky v dřevěných částech výrobku, apod.
3. V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy kůže, potahové látky či dřeva.
4. Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním (např. vytažená kůže či látka na sedácích, změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.
5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží:
a) které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího, nebo vznikly v důsledku vnějších událostí
b) které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím
c) které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu)
d) které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání
e) které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu
6. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím.


Reklamace reklamace reklamace, vyřizujeme do 30-ti dnů.
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Poslední prodané zboží

 
© Prodejnabytku.cz : sedací soupravy, židle, křesla, nábytek, doplňky